Aşağıda sunulan hadis-i şerif ünlü hadis hafızı İmam Ahmed-i Bezzâr’ın   “El Bahru’z Zehhâr“ isimli Arapça hadis kitabındaki cilt 7, shf 97deki  2655 no.lu hadistir. Hadis hafızı ünvanını alabilmek  için yaklaşık 600 – 700 bin hadisi senetleri, râvileri ve râvilerin durumları ile birlikte bilmek lazımdır. Günümüzde böyle bir hadis hafızı yoktur. İmam Bezzâr hz.leri hicri ikinci yüzyılda yaşamış olup   kendisinden itibaren 6.ıncı râvide sahabeye ulaşmaktadır.

Hadis-i şerif  Kur’ân ehli  olanlar,  gece teheccüde kalkıp sesli kıraat ile namaz kılanlar hakkında olup, gayb âlemi hakkında bizlere birçok bilgiler vermektedir. Hadis-i şerif, gece sesli kıraat ile  namaz kılan kişiye evde bulunan melekler ile civardaki müslüman cinlerin cemaat olacağını, fâsık cinler ile azgın şeytanların ise oradan kaçacağını bildirdikten sonra bu namazı kılan ve Kur’ân ehli  olan mümine büyük müjdeler vermektedir.  Şöyle ki:

1- O kişinin evinin üzerine nurdan bir kubbe kurulur. Nasıl ki yeryüzündeki insanlar karanlık gecelerde gökteki yıldızlara bakıp yollarını buluyorlarsa, göklerdeki melekler de yeryüzünde parıldayan böyle nurdan kubbelere tâbi olurlar. Yani geceleri içinde Kur’ân okunan, namaz kılınan o evde oluşan nûr göklere yansır ve semavâtta bulunan melekler tarafından müşahade edilir.

2- Gece namazları kılmayı âdet edinmiş kişiye, bunu yapmak kolaylaştırılır. Uykusu hafif olur (Böylece o kişinin sevapları katlanarak artar).

3- Bu kişi öldüğü zaman yedi kat semânın melekleri onun cenaze namazını kılarlar. O kişinin amellerini yazmakla görevli olan meleklere ise  (görevleri bittiği için) yeni bir görev verilir: Kıyamete kadar o kişi için Allah-u Teâlâ’dan af ve mağfiret dilemeleri görevi..

4- Hayatta iken gerek namazda, gerekse namaz dışında Kur’ân kıraatı ile meşgul olan kişiyi, artık  öldüğü andan Cennete girene kadar Kur’ân yalnız bırakmaz. Kabirde onunla birlikte bulunup o kişiyle ünsiyet eder, onun Münker-Nekir’den korkmamasını sağlar.

Bütün yakınlarının kendisini kabirde yapayalnız bırakıp gittiği o zor zamanda, kendisini Kıyamete kadar bir an bile bırakmayacak sâdık bir dost ve nurlu bir arkadaşın yanında olması, kişi için ne büyük bir bahtiyarlıktır!

5- Kur’an-ı Kerîm’in  müracaatı üzerine melekler o kişinin  kabrine gelip mânevi döşek ve yastıklar sererler,  böylece onun kabirde rahat etmesi sağlanır. Daha sonra kişinin kabri cennet kandilleri  ile  aydınlatılır, alabildiğince genişletilir ve cennet yaseminlerinin güzel kokuları ile kokulandırılır (Kâfir’in kabri dar, karanlık ve sıkıntılıdır. Kâfir kabirde azâb içindedir).  Bu şekilde, başka bir hadis-i şerifte belirtildiği üzere, o kişinin kabri adeta Cennet bahçelerinden bir bahçe hâline getirilir ve kişi Kıyamete kadar bu güzellikler içinde kalır.  Bu müddet zarfında Kur’ân ona zürriyetinden olan kişilerin güzel haberlerini de getirerek  o kişinin içinde bulunduğu ferah ve mutluluğun daha da ziyade olmasını sağlar.

Aşağıda sözkonusu hadis-i şerif’in orijinal Arapça metni, meal ve tefsiri ve ayrıca yeni başlayanlara kolaylık olması bakımından Türkçe okunuşu, hepsi  birlikte verilmektedir. Bu hadis-i şerif hazırlanırken (Cübbeli) Ahmed Mahmut Ünlü hocafendi’nin sohbetlerinden faydalanılmıştır.

Kur’ân Kitâbullah’dır, Kelâmullah’dır. Şefaati makbuldür. Bu hadis-i şerifin gereğince amel edebilmeyi Cenâb-ı Mevlâ cümlemize nasip ve müyesser etsin. Bizleri Kur’ânı Azimü’ş şân’ın şefaaatine, dostluğuna,  kabirdeki arkadaşlığına nâil etsin.  Amin..

Bezzar 2655 nolu hadis (Arapça)

Hadis No 2655 (Türkçe okunuşu, Meal ve Tefsiri)