Ayet ve Hadislerle Amentü Şerhi

Bir müslümanın ilk görevi dinini doğru bir şekilde öğrenmektir. İman esaslarını, İslâmın şartlarını, Cenâb-ı Hakk’ın emir ve yasaklarını öğrenmek, erkek veya kadın her müslümana farzdır. Hadis-i şerif’te şöyle buyurulmuştur:

” İlim öğrenmek, erkek ve kadın her müslümana farzdır ”    (İbn Mâce; Mukaddime, 17; Beyhaki, Şuabu’l İman, 1663)

Burada (ilim) ile kastedilen hiç şüphesiz ki öncelikle dînî ilimlerdir. İslâm’a göre dîni ihtiyaçlara cevap verecek derecede ilim öğrenmek farz-ı ayndır, yâni her mükellef kadın ve erkeğin asgari olarak bunları öğrenmesi zorunludur. Öncelikle öğrenilmesi gereken ilimler ise itikad (inanç esasları), helal-haram bilgileri, farzlar, vacipler ve sünnetlerdir. Her mümin bunları doğru kaynaklardan öğrenip düzgün bir itikad sahibi olmakla mükelleftir, bunları bilmemek mazeret teşkil etmez. Cehennem azabından kurtulmak isteyen her kişi öncelikle Ehl-i Sünnet âlimlerinin bildirdikleri şekilde düzgün bir itikada sahip olmalıdır.

İşte,  “Âyet ve hadislerle Âmentü Şerhi“ isimli kitap bu düşüncelerle hazırlanmıştır. Kitapta, itikadi ve ameli konulardaki imamlarımız İmam-ı Âzam Ebû Hanife hz.leri ve İmam-ı Mâtüridi başta gelmek üzere;  İmam Rabbani, İmam  Gazali, İmam Birgivi, İmam Semerkandi, İmam Nesefi gibi Ehl-i Sünnet imamlarının ve ayrıca Hz. Mevlâna, Muhammed Nûr’ül Arabi, Ahmed  Ziyaüddin Gümüşhanevi, Bedizüzzaman Said Nursi, H. Şemsi Ergüneş gibi din büyüklerimizin görüşleri esas alınmış,  kişisel görüşlerden özellikle kaçınılmıştır. Ayet-i kerîmelerin yorumlarında ise Ruhu’l Furkan ve Ruhu’l Beyan başta gelmek üzere Beydâvi, Fahreddin Râzi, İbn-i Kesîr, Ebussuud, Elmalılı Hamdi Yazır gibi muteber tefsirlerden istifade edilmiştir. Bu bakımdan, bu kitap Ehl-i Sünnet büyüklerimizin görüşlerinin özetlerinden oluşan bir derleme mahiyetindedir.

 

 

Kitabın ilk bölümü olan “İman Risalesi”ni aşağıdaki linkten PDF olarak indirebilirsiniz.

İman Risalesi