Ayet ve Hadislerle Amentü Şerhi

Bir müslümanın ilk görevi dinini doğru bir şekilde öğrenmektir. İman esaslarını, İslâmın şartlarını, Cenâb-ı Hakk’ın emir ve yasaklarını öğrenmek, erkek veya kadın her müslümana farzdır. Hadis-i şerif’te şöyle buyurulmuştur:

” İlim öğrenmek, erkek ve kadın her müslümana farzdır ”    (İbn Mâce; Mukaddime, 17; Beyhaki, Şuabu’l İman, 1663)

Burada (ilim) ile kastedilen hiç şüphesiz ki öncelikle dînî ilimlerdir. İslâm’a göre dîni ihtiyaçlara cevap verecek derecede ilim öğrenmek farz-ı ayndır, yâni her mükellef kadın ve erkeğin asgari olarak bunları öğrenmesi zorunludur. Öncelikle öğrenilmesi gereken ilimler ise itikad (inanç esasları), helal-haram bilgileri, farzlar, vacipler ve sünnetlerdir. Her mümin bunları doğru kaynaklardan öğrenip düzgün bir itikad sahibi olmakla mükelleftir, bunları bilmemek mazeret teşkil etmez. Cehennem azabından kurtulmak isteyen her kişi öncelikle Ehl-i Sünnet âlimlerinin bildirdikleri şekilde düzgün bir itikada sahip olmalıdır.

İşte,  “Âyet ve hadislerle Âmentü Şerhi“ isimli kitap bu düşüncelerle hazırlanmıştır. Kitapta, itikadi ve ameli konulardaki imamlarımız İmam-ı Âzam Ebû Hanife hz.leri ve İmam-ı Mâtüridi başta gelmek üzere;  İmam Rabbani, İmam  Gazali, İmam Birgivi, İmam Semerkandi, İmam Nesefi gibi Ehl-i Sünnet imamlarının ve ayrıca Hz. Mevlâna, Muhammed Nûr’ül Arabi, Ahmed  Ziyaüddin Gümüşhanevi, Bedizüzzaman Said Nursi, H. Şemsi Ergüneş gibi din büyüklerimizin görüşleri esas alınmış,  kişisel görüşlerden özellikle kaçınılmıştır. Ayet-i kerîmelerin yorumlarında ise Ruhu’l Furkan ve Ruhu’l Beyan başta gelmek üzere Beydâvi, Fahreddin Râzi, İbn-i Kesîr, Ebussuud, Elmalılı Hamdi Yazır gibi muteber tefsirlerden istifade edilmiştir. Bu bakımdan, bu kitap Ehl-i Sünnet büyüklerimizin görüşlerinin özetlerinden oluşan bir derleme mahiyetindedir.

 

 

Kitabın ilk bölümü olan “İman Risalesi”ni aşağıdaki linkten PDF olarak indirebilirsiniz.

İman Risalesi

 

Âyet ve Hadisler Işığında CİHAD

Allah yolunda (fî sebilillah) cihad, aynen namaz ve oruç gibi çok sayıda âyet-i kerime ve hadis-i şerif  ile farz kılınmış bir ibadettir. Buna rağmen son yüzyıl içinde yazılan ilmihallerde cihad ile ilgili müstakil bir bahis bulmak mümkün değildir. Buna ilaveten, özellikle son dönemde batı dünyasında yürütülen algı operasyonları neticesinde dünya kamuoyunda cihad hakkında son derece olumsuz  bir kanaat oluşturulmaya -maalesef- muvaffak olunmuştur. Böylece cihad, uzak durulması hatta İslam’dan dışlanması gereken bir kavram hâline gelmeye başlamıştır. Oysa cihad, Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz’in buyurduğu gibi, “İslâm’ın zirvesi” olan bir ibadettir. Bu bakımdan, cihad ibadeti hakkında tüm gerçekleri öğrenmek her  müslümanın hem hakkı, hem de vazifesidir.

İşte, bu kitap “Cihad” gerçeğini âyet ve hadislere dayanarak izah etmek için yapılmış bir çalışmadır.

Kitabı PDF olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

Ayet ve Hadisler Işığında Cihad

 

Nûr’dan Parıltılar – Âyetler Hadisler ve Tasavvufi açıklamalar (Birinci Kitab)

“Allah’a, peygamberine ve indirdiğimiz o nûr’a (Kur’ân’a) inanın” (Teğabun suresi, ayet 8)

İşte bu nûr’dan gönüllere yansıyanlar âyet, hadis ve tasavvufi görüşler ışığında okuyucuya aktarılmaya  çalışılmıştır. Kitapta katiyen kişisel görüşlere yer verilmemiş, âyet-i kerîme ve hadis-i şeriflerin tefsirlerinde ehl-i sünnet âlimlerinin, tasavvufi konularda ise Hz. Mevlâna ve İmam Rabbâni gibi büyük velilerin beyanları esas alınmıştır. Kitabın en sonundaki “İstifade edilen eserler“ bölümünde bu değerli zevât’ın isimleri ve eserleri zikredilmektedir. Hiç şüphesiz ki, Kur’ân ve Sünnete sımsıkı yapışıp  ehl-i sünnet büyüklerinin yolundan gidenler kurtuluşa ve ebedi mutluluğa ereceklerdir.

Kitab yedi bölümden oluşmaktadır: Allah’ın rahmeti, Niçin yaratıldık, Allah-u Teâlâ’nın sıfatları, Peygamber Efendimiz hakkında, Evren ve Dünya, Âhiret, Çeşitli konular.

Kitaptan iki bölümü PDF olarak aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Geçmiş Peygamberlerden Birinin Kıssası

Peygamber Efendimize Saygı