Bütün düşüncesi, meşguliyeti ve derdi dünyevi hususlar olan, Allah-u Teâlâ’yı  hatırına getirmeyen,  âhireti de  hiç  derd etmeyen bir kişi  Allah katında makbul bir kul  değildir . Böyle bir kişiyi dünyada ve ahirette  bitmeyen sıkıntılar beklemektedir. Bu sıkıntıların neler olduğunu bir hadis-i kudsi bizlere şöyle açıklamaktadır:

Allah-u Teâlâ buyuruyor ki:

“Ey Âdemoğlu ! Her kim dünyaya ait bir şeyden dolayı üzgün olarak sabahlarsa, Allah-u Teâlâ’dan ancak uzaklığı artar. Dünyada ancak derdi, ahirette de meşakkati artar.

Allah Teâlâ onun kalbine bir sıkıntı yapıştırır ki o belâ ebediyyen ondan kesilmez. Ona bir meşguliyet takar ki ebediyyen ondan feraha çıkamaz.

Ona öyle bir fakirlik verir ki ebediyyen zenginliğe ulaşamaz. Öyle emeller musallat eder ki onlar onu ebediyyen meşgul ederler .. “

Açıklama:

Hak celle ve alâ hazretleri bizlere sesleniyor:

“ Ey  Âdemoğlu ! “

Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ hz.lerinin insana hitap etmesi bizler için büyük bir şeref ve aynı zamanda nimettir  çünkü bu hitap  Cenâb-ı Hakk’ın  bizleri muhatap alarak  değer verdiğini  göstermektedir. Hayvanlar arasında insandan çok daha büyük, güçlü  ve cüsseli olanları vardır, fakat onlar ilâhi hitaba mazhar olamıyorlar.  Demek ki, insanı diğer mahlûkattan ayırıp  değerli kılan başka özellikleri vardır. Bu husus  Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle  beyan buyurulmuştur:

“ Muhakkak ki biz Âdemoğullarını  mükerrem kıldık ve onları  karada ve denizde taşıdık ve onlara güzel rızıklar verdik ..  “               (İsrâ  suresi, ayet 70’den)

Mükerrem; lügat olarak  ikram olunmuş demektir. Deyim olarak ise kendisine izzet, şeref, değer verilmiş kimse  anlamına gelir. İnsan,  kendisine verilen akıl, fikir, gönül gibi manevi hasletlerle diğer mahlûkata göre mükerrem ve üstün kılınmıştır.

Madem ki bütün âlemlerin Rabbi olan  Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri muhatap alıp hitap ediyor, o zaman O’nun söyleyeceklerini can kulağı ile dinleyelim :

 “ Her kim dünyaya ait bir şeyden dolayı üzgün olarak sabahlarsa, Allah’tan  ancak uzaklığı artar ”

Allah-u Teâlâ hazretleri, yarattığı bütün mahlûkâtının arasında en değerli ve şerefli kıldığı, üstün meziyetlerle donattığı insanoğlunun kendisini  bilmesini, tanımasını, sevmesini ve severek ibadet etmesini istemektedir. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”   (Zariyat suresi, ayet 56)

ayeti bu gerçeği beyan buyurur. Hak Teâlâ hazretleri insanları dünyaya bu amaçla göndermiştir, yoksa sadece yeyip içsinler, diledikleri gibi yaşasınlar diye değil. Yaratılan bu kadar mahlûkat arasında teklifat (ibadet ve taat)  sadece insanlaradır.  Rabbini bilmeyen, tanımayan, O’na itaat etmeyen hatta O’na isyan eden  bir insan kendi değerini düşürmüş  olmaz mı ?  İnsanın değeri ve şerefi Rabbini bildiği, O’na itaat ettiği, O’nu sevdiği ölçüdedir.

Bir insan bunları unutup da bütün  derdi, tasası, kaygısı sadece  dünya olursa, gece -gündüz bütün vaktini dünyevi meseleler ile geçirirse; başka bir ifade ile  akşam yatarken kafası dünya ile meşgul, sabah kalktı yine aynı şekilde, Rabbi hiç hatırına gelmiyor, işte böyle bir kişinin  ancak  Allah’a c.c uzaklığı artar. Üzerinde yaşadığımız bu yerküre Evren’de (Kozmos da)  bir toz zerresi hükmünde bile değildir. Bu toz zerresindeki meselelerle kafamızı, gönlümüzü hep meşgul ediyoruz da, bütün Evren’i yaratan âlemlerin Rabbini  hatırlamıyoruz bile, olacak iş midir ?

Ömrümüzdeki  her gün yeni bir sayfadır. Bir müslüman bu yeni sayfayı çoğu olan lüzümsuz dünyevi meşgaleler yerine,  en önemli şey olan Rabbinin zikri ile açmalıdır. Allah Teâlâ’yı anmaktan daha önemli ne olabilir ki ?   “ O’nu sabah akşam tesbih  edin”  Kur’ân emridir.     (Ahzab suresi, ayet 42) .Böyle  yapıp sabah namazını  kılan  bir mümin,  hadis-i şerifte belirtildiği üzere  Cenâb-ı Hakk’ın güvencesi altına girer(Müslim). Aklına, gönlüne hiç Allah’ı c.c getirmeyip de,  bu yeni sayfayı dünyevi meseleler ile açarsa  ve bir de  bunlarla dertlenirse,  Cenâb-ı  Hak o kişiden râzı olmaz. O zaman da o kişinin Cenâb-ı Hakka uzaklığı artar.

“ Dünyada ancak derdi, ahirette de meşakkati artar “

İşte kendini bu şekildeAllah-u Teâlâ’dan uzaklaştıran   kişilerin sıkıntıları, dertleri hiç bitmez  çünkü (kendileri öyle istedikleri için) celâl tecellisini üzerlerine çekmişlerdir. Bunun zıddı,  kişi Allah’a yakınlaştığı  ölçüde  cemâl tecellisine mazhar olur. Insanın Allah’a c.c yakın ve dolayısıyla cemâl’e  mazhar olması  için ise kalbini dünyevi meşgalelerden boşaltıp, Allah’a  tahsis etmesi lazımdır. Takvâ üzere olan bir müminin işleri kolaylaşır, sıkıntıları azalır :

“ Kim Allah’tan ittika ederse (sakınırsa, takvâlı olursa) Allah ona işinde bir kolaylık verir “      (Talak suresi, ayet 4)

Cenâb-ı Hak’tan uzaklaşan  bir kişinin  dünyadaki sıkıntılarına ilaveten kabirdeki,  Mahşerdeki, Sırat’taki, Mizan’daki  sıkıntıları da artacaktır. Derdi dünya değil de, Allah Teâlâ’nın rızası olan bir müminin  ise  kabirdeki ve  Mahşerdeki   sıkıntıları  az olacaktır. Bu hususları vurgulayan başka bir hadis-i şerif ise şöyledir:

” Kim dünyalıktan kaybettiği bir şeye esef ederse, cehenneme bin yıllık mesafeden yaklaşmış olur. Kim ahiretten yitirdiği bir şeye esef edip üzülürse bin yıllık mesafeden cennete yaklaşmış olur ”   (Râmuz , 5001)

 

Ancak bu cezalar   yetmiyor, bunlara ilaveten Cenâb-ı Hak böyle kimselerin kalbini dört türlü halle mübtela kılacağını beyan buyuruyor :

Birincisi:  O kalbe bir sıkıntı ve kaygı bırakır ki, ebediyyen ondan gitmez

İkincisi: O kalbe öyle bir meşguliyet verir ki, o meşgaleden bir daha ayrılmaya imkan bulamaz

Üçüncüsü: O kalbi yoksullukla mübtela kılar ki, katiyen varlık yüzü görmez

Dördüncüsü: Bu türlü kalbe öyle uzun emeller bırakır ki, bunun da asla sonu gelmez

Kalb,  Allah c.c tarafından insana verilen manevi bir haslettir. Vücudumuza kan pompalayan organla karıştırmamak için Türkçe’de bu haslete ( gönül) de denilmektedir. Kalb, “nazargâh-ı İlâhi”dir. Yani Cenâb-ı Hak insanın  kalbine nazar eder  (bakar) . Şayet orada kendi sevgisini değil de dünya sevgisini görürse  bundan râzı olmaz. O zaman da o kalbi dört hasletle mübtela kılar:

1- Sonu gelmeyen emeller, umutlar

2- Sonu gelmeyen ihtiyaçlar

3- Hiç bitiremeyeceği meşguliyetler

Bunun birçok örneğini etrafımızda görmekteyiz. Kişinin  kazancı iyi, yaşam seviyesi yüksek, ama içindeki  arzuları, daha çok kazanma  ve daha yüksek mevkilere  gelme hırsı, ileriye yönelik planları   bitmek bilmiyor .. Yaşı da  ilerlediği halde hiç ahireti düşünmüyor, bütün derdi dünya;  hep daha fazlasını, daha iyisini, daha yükseğini  istiyor. Yani  hadis-i  kudsi de  belirtildiği gibi emelleri, umutları, ihtiyaçları  ve dolayısıyla  meşguliyetleri hiç bitmiyor. Böyle kişiler makbul-i ilahi değildirler:  “ Bırak onları, yeyip içsinler, faydalansınlar (nemalansınlar) arzuları onları oyalayıp dursun. Yakında bileceklerdir ”    (Hicr suresi, ayet 3)

Işte -dördüncüsü ve doğal olarak da- böyle bir kişinin sıkıntı ve kaygıları da hiç bitmez.. Hz. Mevlâna der ki: “Bütün derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur!”

Sıkıntılarının bitmesi için ne yapması lâzımdır ?

Kalbini celâl  mazharı olan dünya’nın  sevgisinden boşaltıp, âlemlerin Rabbi olan Hak Teâlâ hazretlerine tahsis etmesi lazımdır. Onun için sevgili Peygamberimiz Resûlallah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır :

“ Gücünüzün yettiği kadar gönlünüzü dünya kaygılarından boşaltınız. Çünkü, kimin en büyük kaygısı dünya ise, Allah onun meşguliyetini arttırır, fakirliğini gözünün önüne diker. Kimin en büyük kaygısı ahiret ise Allah onun işini toparlar, gönlünü zengin eder. Kim bütün gönlüyle Allah’a yönelirse, Allah müminlerin kalblerini sevgi ve şefkatle ona doğru koşturur. Bizzat Allah da her hayrı en süratli bir şekilde ona yetiştirir ”              (Camiüs Sağir, 3343)

 

Kalbini dünya kaygılarından boşaltıp Cenâb-ı Hakk’a yönelen bir kişi için artık ona isabet eden dünyevi sıkıntı ve musibetlerin bir önemi kalmaz. Çünkü o artık Erzurumlu İsmail Hakkı hz.leri gibi  “ Mevla görelim ne eyler, neylerse güzel eyler “ veya  başka bir arif zât  gibi  “ Hoştur bana Senden gelen, kahrın da hoş lütfunda hoş” diyebilme  mertebesine erişmiştir. Böyle kişiler  dünyayı da ahireti de bırakmışlar, tüm  varlıklarıyla Rablerine yönelmişlerdir. Onların artık tek  kaygıları  Mevlâ Teâlâ’nın rızası olmuştur.

Yazımızı bu hususları vurgulayan Müzzemmil suresi 8. ve 9.uncu ayetleri ile bitiriyoruz:

  1. Rabbinin adını zikret (an) ve bütün varlığınla (başka şeyleri bırakarak) O’na yönel.
  2. O, doğunun ve batının  Rabbidir. O’ndan başka tanrı yoktur. O halde (kendine yalnız)  O’nu vekil  edin (O’na güven ve dayan, O’nun himayesine sığın).

Kaynak: Mevâiz-i Kudsiyye (Kudsi Vaazlar); İmam Gazali , Dördüncü Vaaz

Tercüme: Ahmet Mahmut Ünlü